Reabilitarea termică a blocurilor lugojene, blocată de cărțile de imobil

carte-imobil-lugojProiectul de reabilitare termică a blocurilor fi­nanţat 60% din fonduri europene, 15% pri­mă­rie şi 25% beneficiari riscă să nu poată fi pus în aplicare la Lugoj. Motivul principal îl constituie lipsa cărţilor de imobil din foarte mul­te asociaţii de proprietari, condiţie obli­ga­to­rie pentru aprobarea proiectului.

Din cele 141 de blocuri (200 – 300 de scări) care au depus solicitări de înscriere în program, primăria a luat în calcul 87, dar nici acestea nu îndeplinesc condiţiile cerute, în special cele legate de documentele de con­struc­ţiei.

“Am trimis înapoi do­sarele pentru blocurile pe care le-am  selectat, pentru că multe dintre ele nu au cărţile de imobil. În alte si­tua­ţii blocurile nu sunt or­ga­ni­zate în asociaţii de pro­prie­tari. Oamenii trebuie să în­ţeleagă că aceste condiţii nu sunt impuse de noi, ci sunt cerute de cei care au fă­cut acest program. Dacă o singură condiţie nu este în­deplinită de solicitanţi, nu se aprobă proiectul” a ex­pli­cat Francisc Boldea, pri­ma­rul Lugojului.

Amenzi pe care nu le aplică nimeni

Federaţia Asociaţiilor de Pro­prietari din Lugoj atrage a­tenţia că este necesar ca do­cumentele tehnice ale blo­curilor să fie aduse la zi, a­colo unde există sau să fie re­făcute în cazul în care căr­ţile tehnice nu mai sunt.

În lu­na august a acestui an au in­trat în vigoare noile pre­ve­deri privind calitatea în con­strucţii şi totodată sanc­ţiu­­ni­le ce vor fi aplicate de Inspectoratul de Stat în Construcţii celor care nu au cărţile de imobil cu evi­den­ţie­rea urmăririi în timp a con­strucţiilor.

“Fie­ca­re pro­prie­tar de imobil trebuie să de­ţină “Cartea Teh­nică a Con­strucției”, care cuprinde toată docu­men­ta­ția tehnică pri­vind rea­li­zarea con­struc­ției în­ce­pând cu etapa de pro­iectare și până la pu­ne­rea în func­țiune a obiec­ti­vu­lui, oglin­dind, totodată, și ex­­ploa­ta­rea ulterioară a o­biectivului, inclusiv toate modificările ce se vor opera în procesul ex­ploatării lui. Car­tea teh­ni­că a con­struc­ţiei este al­că­tui­tă din 4 ca­pi­to­le. La ca­pi­tolul A se cere do­cumentaţia tehnică pri­vind proiectarea con­struc­ţiei, la capitolul B do­cu­men­taţia tehnică pri­vind e­xe­cu­ţia construcţiei, la ca­pi­to­lul C documentaţia teh­ni­că privind recepţia con­struc­ţiei şi la capitolul d d­o­cumentaţia tehnică pri­vind exploatarea, repararea, în­tre­­ţinerea şi urmărirea com­portării în timp a obiec­ti­vu­lui construit. Rezul­t­a­te­le ur­măririi comportării o­biec­tivului și starea lui în tim­pul exploatării se vor con­semna în Jurnalul Eve­ni­mentelor o dată pe se­mestru, dacă pro­iec­tul nu pre­vede alt ter­men. În cazul când au loc e­venimente ex­cep­ţionale (cu­­tre­mure, in­cen­dii, inun­da­­ţii, alunecări de teren etc.), se e­fec­tuează exa­mi­na­rea o­biec­­tivului. Re­zul­ta­tele e­xa­mi­nării se vor con­semna în Jurnalul E­ve­ni­men­telor la ca­pitolul D. În ca­zul blo­cu­ri­lor de lo­cu­in­țe, car­tea teh­ni­că este uni­că pentru blo­cul respectiv şi se păstrează la sediul a­so­cia­ţiei de pro­prietari, res­pon­sa­bil fiind preşedintele a­so­ciaţiei, sau acolo unde nu este con­sti­tuită asociaţia de pro­prie­tari, la o persoană de­sem­na­tă de proprietari. Pro­prie­ta­rilor le revine obli­ga­ţia de a aduce la cu­noș­tință de­ţi­nă­to­rilor cărţii teh­ni­ce toate mo­dificările, le­ga­le, pe care le fac în a­par­ta­m­ent, pentru a le opera în Jur­nalul Eveni­men­telor. Pre­­­­­ve­derile se a­plică atât con­­strucţiilor cât şi instala­ţii­lor aferente a­ces­to­ra (in­sta­la­ţii e­lectrice, sa­ni­tare, ter­mice, de gaze, de ven­ti­la­ţie, de cli­ma­ti­za­re/con­­di­ţionare aer, de a­li­men­tare cu apă și de ca­na­li­za­re, etc.) indi­fe­rent de for­ma de pro­prie­ta­te, des­ti­na­ție, sursă de fi­nan­țare, ca­te­go­rie și clasă de importanță. Se aplică și construcțiilor rea­lizate cu bani de la bu­ge­tul de stat. Pen­tru pro­prie­ta­rii apar­ta­men­te­lor din blo­curi, este necesar de a avea  un Jurnal al Evenimentelor în care să se consemneze mă­surile în­treprinse. Jurna­lul se predă celui care a­chi­ziționează a­par­tamentul res­pec­tiv”, a trans­mis Federaţia A­so­cia­ţii­lor de Proprietari din Lu­goj (FAPL).

Sanc­ţiu­nile pen­­tru nepăstrarea căr­ţii teh­­nice a construcţiei şi pen­­tru necompletarea aces­te­ia cu date la zi, sunt pre­vă­­zute cu amenzi cuprinse în­tre 10.000 şi 20.000 de lei.

FAPL a decis să se im­plice în perioada următoare în întocmirea cărţilor teh­ni­ce atât la blocuri cât şi la ca­se, solicitările putând fi de­puse la sediul din cadrul Primăriei Lugoj, zilnic între orele 10 şi 12, până în 21 octombrie 2016.

Do­cu­men­tele vor putea fi folosite pen­tru accesarea pro­gra­mu­lui de reabilitare termică.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404