Lugojul, posibilă capitală administrativă a vestului României

Lugojul va avea mari şanse de dezvoltare în cazul în care municipiul de pe Timiş ar fi desemnat capitala Eu­ro­regiunii Vest ce va cu­prin­­de judeţele Arad, Caraş-Se­­verin, Hunedoara şi Ti­miş.

Lugojul va avea mari şanse de dezvoltare în cazul în care municipiul de pe Timiş ar fi desemnat capitala Eu­ro­regiunii Vest ce va cu­prin­­de judeţele Arad, Caraş-Se­­verin, Hunedoara şi Ti­miş.

 lugoj-capitalaAsta este convingerea ac­­tua­lei administraţii  lugo­je­ne care susţine că oraşul are argumente solide să de­vi­nă centru regional, printre cele mai importante fiind  faptul că municipiul se află mai bine poziţionat în ra­port cu distanţele faţă de celelalte judeţe ce ar urma să intre în componenţa eu­ro­regiunii, dar şi accesul fa­cil prin şo­seaua ocolitoare la au­to­stra­da Nădlac –Deva şi la vii­toa­rea autostradă A6 (Au­to­strada Sud) ce este pro­iec­ta­tă să facă legătura între Lu­goj şi Calafat.
“Este o şansă istorică pentru dezvoltarea oraşului. Consider că toate in­sti­tu­ţiile, toate persona­li­tă­ţile im­portante, toţi cetă­ţe­nii de onoare, toţi cei care sus­ţin că vor binele Lu­go­ju­lui ar trebui să sprijine ideea ca noi să devenim viitoare ca­pitală de euroregiune. Ne-am putea dezvolta de trei ori mai mult. Avem un şo­maj aproape zero, avem transport în comun gratuit, a­vem clădirea fostei Pre­fec­turi, liberă, cu 83 de camere şi 1800 de metri pătraţi de par­care, care poate fi folo­si­tă imediat şi pentru care Pri­măria are drept de preem­ţiu­ne şi poate fi oferită vii­toarei structuri ad­mi­nis­tra­ti­ve. Avem şosea de centură ce face legătura cu au­to­stra­da spre Deva, suntem într-o zonă bună. De la noi va pleca şi autostrada A6 spre Ca­lafat… De ce să se mai ducă cei de lângă judeţul Me­hedinţi, cei din Ca­ran­sebeş sau din Hunedoara la Timişoara, pentru o ade­ve­rin­ţă, când se pot opri la Lu­goj. Şi cei din Arad sunt la mai puţin de o oră de noi dacă vin pe autostradă. Mai trebuie menţionat că în ceea ce priveşte partea de in­fra­structură este cuprinsă şi a­probată în masterplanul de dez­voltare şi ce-a de-a două centură ocolitoare a Lu­go­ju­lui, care va uni străzile Bocşei şi Buziaşului, cu sensul giratoriu de la in­trarea în Coştei şi cu sensul giratoriu de la ieşirea din municipiu, spre Ca­ran­se­beş”, a spus Francisc Bol­dea, primarul Lugojului.

Boldea crede că se poate

Lugojul este în prezent un im­portant centru economic şi de producţie din zona de vest, având dezvoltate trei plat­forme industriale (Ta­piei, Timişoarei, Olo­şa­gu­lui), unde lucrează sute de angajaţi care sunt aduşi zil­nic cu autocarele din afara o­raşului – de la Brad, Ca­ran­sebeş, Hunedoara, Oţelu Ro­şu, Reşiţa, Tomeşti, Nă­drag, Făget sau Topolovăţu Mare, iar alţii provin şi de la distanţe mult mai mari, cum sunt judeţele Argeş sau Te­leorman.

Executivul lugo­jean este hotărât să susţină în continuare şi să prezinte documentaţia pentru pro­pu­nerea oraşului ca viitoare ca­pitală de regiune.

“Avem tot ce trebuie ca să susţinem a­ducerea ca­pi­talei de eu­ro­re­giune la Lu­goj. Noi am mai făcut asta o dată, în perioada 2013-2014, când s-a pus această pro­­ble­mă. Când discu­ţiile vor fi reluate şi vom pre­zen­ta din nou ar­gu­mentele noas­tre. Nu e o­bli­ga­toriu ca oraşul cel mai mare să fie capitală şi pu­tem să aducem aici exemple din alte ţări, cum e Ger­ma­nia sau SUA. Noi trebuie să fim optimişti şi să încercăm să con­vin­gem prin toţi cei care vor să se implice şi spun în diverse ocazii că se luptă pentru comunitate, că Lugojul este o soluţie bună. Acest lucru este în interesul municipiu­lui nostru pentru a da un impuls serios dez­vol­tării oraşului. Avem prog­nozate încă aproxi­ma­tiv 500 de noi locuri de muncă prin des­chi­derea şi construirea a trei mari cen­tre comerciale şi lo­gis­tice pe strada Timişoa­rei şi am putea să ne dez­voltăm şi mai mult dacă am fi centru de regiune”, a conchis Fran­cisc Boldea.

Pentru a în­vin­ge Ti­mişoara în “întrecerea” pen­tru stabilirea viitoarei ca­pi­tale de euroregiune este ne­voie şi de un puternic spri­jin politic, care va de­pinde de viitoarea ar­hite­c­tu­ră de pu­tere ce se va contura după alegerile legislative din  no­iembrie 2016.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404