Lugojul în Belle Epoque

lugoj-belleDe Ruga Lugojeană, în 15 au­gust, la ora 19, Muzeul de Istorie, Et­nografie și Artă din Lugoj or­ganizează o inedită ex­po­zi­ție dedicată perioadei ”Belle Epoque”, care va fi des­chisă la sala de expoziții temporare de la etaj.

Ea se va numi ”Lu­gojul în Belle E­po­que” și va cuprinde pe­ri­oa­da 1870 – 1914. Vor fi ex­pu­se ilustrații de epocă, ve­deri, cărți poș­ta­le și foto­gra­fii vechi.

”Se va întinde pâ­nă la începutul pri­mului răz­boi mondial și în­cercăm să abordăm seva sau cele mai im­portante as­pecte ale a­ces­tei perioade, adică dez­vol­ta­rea ur­ba­nis­ti­că, arhitectura e­c­lectică, art nouveau, di­fe­ri­tele s­tiluri, via­ța socială, loi­sirul, ștran­duri, biciclete, reuniuni spor­tive și, a treia c­ategorie – i­novațiile teh­no­lo­gi­ce care au sporit con­for­tul urban: gra­mofon, cu­ren­tul electric, au­tomobile”, ne-a declarat Oli­viu Gaidoș, or­ga­ni­za­to­rul expoziției.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404