George Enescu; omagiat printr-un periplu muzical bănățean

festival-george-enescuSub egida celei de-a XXII-a ediții a Festivalului Coral In­ternațional ”Ion Vidu”, vi­neri, 8 iulie, la Lugoj, se va desfășura cea de-a III-a ediție a tradiționalei zile în­chinate lui George Enes­cu. Evenimentul este orga­ni­zat de prof. dr. Constantin Tufan Stan, muzicolog, mem­bru al Uniunii Com­po­zi­torilor și Muzicologilor din România.

Își vor da concursul in­ter­preţi (elevi liceali, stu­denţi, masteranzi şi pro­fe­sori) de la Colegiul Na­ţio­nal de Muzică ”George E­nescu” și Colegiul Naţional de Arte ”Dinu Lipatti” din Bu­cureşti, Colegiul Na­țio­nal de Arte ”Ion Vidu” din Timișoara, Liceul de Arte ”Sabin Drăgoi” din Arad, Li­ceul de Arte ”Marin So­res­cu” din Craiova, Uni­ver­si­tatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Şcoala Gim­na­zială de Muzică ”Filaret Barbu” din Lugoj (instituție organizatoare, alături de Fundația Culturală ”Re­mem­ber Enescu” din Ca­pi­tală, Casa de Cultură a Mu­nicipiului Lugoj, Primăria și Consiliul Municipal Lu­goj, Consiliul Județean Ti­miș) și Facultatea de Mu­zi­că şi Teatru a Universităţii de Vest din Timişoara.

Proiectul (conceput a avea caracter bienal) îşi pro­pu­ne refacerea traseului con­certistic al lui George E­nescu pe plai mioritic bă­nă­țean (un topos cultural ale cărui reflexe baroce l-au fas­ci­nat), unde întâistă­tă­to­rul muzicii românești a con­cer­tat, cu o densă ritmi­ci­ta­te, între anii 1912 și 1943: la Lugoj (10 concerte, între 1912 – primul concert în Banat – şi 1943), Caran­se­beş (3 recitaluri, în 1922, 1927 şi 1929), Oraviţa (1931) şi Timişoara (23 de con­certe, între 1921 şi 1943).

Medalioanele Enescu vor fi preludiate de expo­zi­ţii documentare și colocvii, în cadrul cărora melomanii vor putea participa la pre­zen­tări și lansări de carte (George Enescu. Con­sonanţe bănăţene – cronici, evocări, interviuri, omagii, mărturii, autor: Constantin-T. Stan, cu o Prefață de Si­mion Dănilă). La Caran­se­beș și Oravița, amfitrionii și-au propus dezvelirea u­nor plăci memoriale în­chi­nate Orfeului moldav.

Manifestările vor fi o­no­rate de prezența unor per­so­na­lități marcante ale mu­zi­cii românești: prof. univ. dr. Elena Chircev (decan al Fa­cul­tății Teoretice a Aca­de­miei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Dumitru Jom­pan (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Caransebeș), conf. univ. dr. Ioan Fern­bach (Facultatea de Muzică și Teatru a Universității de Vest din Timișoara), prof. Mihaela Tomescu (Colegiul Național de Muzică „Geor­ge Enescu” din București), președintele Fundației Cul­turale ”Remember Enescu”, c­ărora li se vor alătura lec­tor univ. dr. Simona Negru (Timișoara), lector univ. dr. Silviana Cîrdu (Timișoara), prof. Adela Lörincz (Bu­cu­rești), Monica Isăcescu (rea­­­lizator de programe la Radio România Muzical), Simona Stoița (realizator de programe la Radio Timi­șo­a­ra) și o pleiadă de tineri maeștri – profesori, elevi, stu­denți și masteranzi – co­n­sacrați pe importante scene de concert, laureați ai unor prestigioase concursuri na­țio­nale și internaționale.

Sâm­bătă, 9 iulie, prota­go­niș­tii proiectului vor poposi la Caransebeș, apoi la Or­a­vița, pe scena Teatrului Vechi ”Mihai Eminescu”, un­de spectacolul, organizat de Primărie și Consiliul Lo­cal, cu aportul dr. Ionel Bo­ta, se va desfășura sub ge­ne­ricul Conferinţele Na­ţio­na­le ”George Enescu” şi Ba­natul.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404