Complexul Cultural – Artistic din Lugoj naşte controverse

centru-culturalProiectul noului Centru Cul­tural al Lugojului iscă mul­te controverse încă îna­inte de a prinde contur.

Le­gal și normal ar fi fost ca pro­iectul acestui Complex Cul­tural – Artistic, care reu­nește tot ceea ce înseamnă an­samblu cultural al mu­ni­ci­palității, să fie în primul rând supus dezbaterii pu­bli­ce, apoi să fie avansat spre aprobare Consiliului local.

Este și interesul Lugojului, le­gat de contextul foarte fa­vo­rabil al alegerii Ti­mi­șo­a­rei ca și Capitală Eu­ropeană a Culturii în 2021.

În anul cumpărării, casa Orăviţan a­parținea Statului Român, ca și 99% din pa­tri­mo­niul mu­nicipiului Lugoj, fiindcă în 1997 clă­dirile și te­renurile naționalizate e­rau încă în proprietatea sta­tu­lui.

Pe atunci nu era le­gis­lația ca ele să fie trecute în pro­prietatea Primăriei. A­tunci când se aplica Legea 112 din 1995, comisia care se o­cu­pa de analiza do­sa­re­lor era compusă din re­pre­zen­tanți ai Consiliului local și în final din reprezentanții co­­misiei la nivel județean, care decidea vânzarea aces­tor imobile naționalizate că­tre chiriașii legali, în con­di­țiile în care nu existau re­ven­dicări într-un termen pre­văzut de lege.

”Atunci se dorea vân­za­rea unei clădiri ce aparține municipiului Lugoj, iar a­cum se dorește revânzarea a­celeiași clădiri către mu­ni­ci­piul Lugoj. Dacă în 1997 pre­țul de vânzare stabilit de co­misia Consiliului Ju­de­țean era sub 5.000 de euro, a­cum se vrea vânzarea ace­leiași clădiri cu 55.300 de eu­ro. Indiferent câți ani au tre­cut, Statul nu poate fi pre­judiciat la o asemenea di­fe­rență! Desigur, poate fi dis­cutată și competența eva­lua­torului. În 2006, terenul de 255 mp a fost evaluat cu un preț sub 3,67 euro/mp, ceea ce însemna un preț to­tal de 935 euro. Expertiza a­ce­luiași evaluator din 2013, înaintată în 2016, era de 42 euro/mp, adică total preț de vân­zare peste 10.600 euro”, a spus consilierul inde­pen­dent Marius Martinescu.

El adaugă că pro­pri­e­ta­rul a fost generos și se oferă să vândă terenul tot la 935 eu­ro. Aceeași generozitate a proprietarului ar trebui păs­trată la prețul de sub 5.000 euro al imobilului. Ar fi o nor­malitate a deciziei!

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404