Cea mai importantă distincție, în portofoliul unui dascăl de sport

mircea-titi-popescuFie că au activat la şcoli, licee sau cluburi, Lugojul a beneficiat întotdeauna de profesori şi antrenori dăruiţi, pasionaţi şi cu o bună pedagogie. Chiar dacă la atingerea unei performanţe în prim plan regăsim sportivii, întotdeauna reuşita pleacă din mâna formatorilor.

Unul dintre cei mai cu­nos­cuţi profesori de sport din Lugoj este Mircea (Titi) Po­pescu, originar din Gruni, care a predat timp de câteva decenii la Colegiul Naţional “Iulia Hasdeu”, pe care l-a şi absolvit în 1966. În urmă cu opt ani Ministerul E­du­ca­ţiei şi Cercetării i-a a­cor­dat ca o recunoaştere a re­zul­tatelor carierei didactice, începute încă din 1971, de­cer­nându-i meritul Gheor­ghe Lazăr, clasa a doua, fiind singurul profesor de sport din Lugoj şi unul din cei doi din judeţul Timiş, care deţin o asemenea dis­tincţie.

Meritul Gheorghe La­zăr clasa a II-a se acordă ca­drelor didactice care timp de 15 ani au primit ca­li­fi­ca­tivul foarte bine pentru ac­ti­vi­tatea desfăşurată la cate­dră şi care au obţinut cel pu­ţin o perfomanţă cu elevii la concursurile de specialitate sau competiţii sportive.

“Este o diplomă de me­rit pentru întreaga activitate în calitatea de profesor la ca­tedra de educaţie fizică şi sport. Această distincţie, care mă onorează, a avut la ba­ză mai multe criterii de a­naliză. În tot Timişul sun­tem doar doi profesori care am primit o asemenea cla­sa­re. Alături de mine mai este un coleg de la Ti­mi­şoa­ra”, a precizat Mircea Po­pes­cu.

Sportivi cu rezultate deosebite

Unul dintre criteriile avute în vedere este obţinerea de re­zultate cu elevii la clase, e­v­i­denţiate în cursul in­spec­ţii­lor de specialitate şi prin me­to­dele şi principiile de predare folosite. Printre spor­tivii care au trecut prin mâna lui Mircea Popescu se numără Rudolf Fazekaş, campion national la cross sau Mircea Vasiescu, cam­pion naţional la biathlon.
“Au fost mulţi elevi buni care s-au remarcat în plan sportiv. Printre cele mai frumoase rezultate s-au nu­mă­rat cele de la ski, în ca­drul concursurilor din ta­be­re­le de iarnă la care liceul nost­ru a participat. Un re­zul­tat important a fost titlul naţional obţinut cu echipa de volei a liceului. Să nu ui­tăm că printre cei care au în­văţat la Hasdeu au fost cam­pioana mondială de gim­nas­tică Alina Goreac, Adrian Goreac ce a ajuns mai târziu antrenor al lotului de gim­nastică feminin, dar şi Va­sile Coşaru, din Coştei, maes­tru emerit, antrenor al lo­tului naţional de gimn­as­ti­că”, a punctat Mircea Po­pes­cu.

Lucrări ştiinţifice pe teme de educaţie fizică şi sport

De-a lungul activităţii pe­da­gogice profesorul Mircea Po­pescu a semnat mai multe lucrări ştiinţifice, pre­zen­tate la sesiunile de co­mu­nicări şi la sim­po­zioa­ne­le pe teme de educaţie fizică şi sport. În 2011 a participat la o întâlnire didactică în Ser­bia unde a prezentat “Cir­cuitul în lecţia de e­du­caţie fizică şi sport, spe­ci­fi­că liceelor”. O lucrare im­por­tantă a fost şi “Di­ver­si­ta­tea în curriculum şcolar”.

“Una din cele mai im­por­tan­te lucrări la care am par­ti­cipat şi care mi-e dragă este o lucrare cu caracter is­toric intitulată: “Absolvenţi ai Colegiului Naţional “Iu­lia Hasdeu” sportivi de ni­vel naţional şi internaţional. E­ducaţia fizică şi sportul de-a lungul anilor la Co­le­giul Naţional “Iulia Has­deu”. Am încercat să cu­prin­dem performanţele spor­tive valoroase ale elevi­lor de-a lungul câtorva zeci de ani”, a spus Mircea Po­pescu.

Profesorul Mircea Po­pescu este unul dintre or­ganizatorii Campionatului Na­ţional de tenis de masă la ni­v­elul liceelor şi a făcut parte începând cu 1977 din co­lectivul de profesori me­to­dişti ai Inspectoratului Şco­lar Judeţean Timiş. În anul 1989 a primit diploma de profesor evidenţiat pen­tru activitatea didactică, a­ceiaşi recunoaştere pri­mind-o şi în ultimii 15 ani îna­inte de pensionare (2014).

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404