Cartierele de blocuri, sufocate de vegetația în exces

vegetatie-cartiere-lugojModul greoi de gestionare a spaţiilor verzi din cartierele de blocuri este principala ne­mulţumire adresată auto­ri­tă­ţilor oraşului.

Nici scuza că a plouat mult în acest an nu mai convinge pe nimeni. Mai multe sesizări prin care este semnalat aspectul neîn­gri­jit al spaţiilor verzi din car­t­ierele îndepărtate de centrul municipiului au fost trimise pe adresa redacţiei în aceste zile.

Nu este prima dată când oamenii reclamă faptul că motocositoarele sunt rarităţi pe lângă blo­curi, încă de la începutul verii, din luna iunie, fiind tri­mi­se la primărie,  prin a­drese scrise, o serie de sesizări de la asociaţiile de prop­rietari din Lugoj.

“Iar­ba-i depăşeşte pe copii în înălţime. Mai puţin şi ne mă­nâncă şerpii. Nu e nor­mal să nu vină nimeni de a­tâ­tea săptămâni. La fel s-a în­tâmplat şi cu copacii do­bo­râţi de furtună, nimeni nu-i ridică. Am sunat la Pri­mă­rie, am sunat la Salprest, nici măcar nu răspunde ci­ne­va la telefon. Nu mai vor­bim de gropile din asfalt şi iluminatul pe timp de noap­te. De o vreme nici gunoiul nu mai e ridicat cum tre­buie, sunt zile întregi când ui­tă să-l mai ia”, a spus re­vol­tat Marcel I. din cartierul Mi­cro VI, de lângă fosta Fi­la­tură de Mătase.

Problema ve­getaţiei netăiate la timp este recu­nos­cută şi de au­to­ri­tă­ţile oraşului care insistă că au în vedere toate zonele ora­şului, dar îngrijirea spa­ţii­lor verzi se face cu difi­cul­tate din cauza climei care favo­rizează creşterea rapidă a ierbii, iar puţinii oameni an­grenaţi în acţiunile de tăiere nu fac faţă sarcinilor pri­mi­te.

“Se lucrează peste tot în oraş şi avem în vedere toate suprafeţele ce trebuie tăiate. În această vară s-a co­sit permanent şi o să re­intrăm în cartierele unde iar­ba a crescut mult în ul­tima vre­me, dar oamenii tre­buie să înţeleagă că anul a­cesta a fost mai dificil cu a­t­âtea ploi”, a explicat Fran­cisc Bol­­dea, primarul Lu­go­ju­lui.

Echipele de cosire a ier­bii din oraş au fost su­pli­mentate, iar oraşul a fost îm­părţit în zone de res­pon­sa­bilitate: Salprest pentru Lu­gojul Român, Serviciul Sere şi Spaţii Verzi pentru parcuri şi zona centrală, iar Me­ridian 22 pentru Lugojul German.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

404