Autoritatea Electorală Permanentă caută experţi pentru alegeri

alegeri-lugojAutoritatea Electorală Per­ma­nentă primeşte cereri pen­tru operatori la secţiile de votare şi pentru ad­mi­te­rea în Corpul Experţilor E­lec­torali. Acesta este con­sti­tuit din preşedinţii de secţii de votare şi locţiitorii a­ces­to­ra.

Doritorii trebuie să ai­bă cetăţenia română şi do­mi­ciliul în România, să cu­noas­că limba română, scris şi vorbit, să aibă minimum 18 ani împliniţi, să aibă ca­pa­citate deplină de e­xer­ci­ţiu, să fi absolvit învă­ță­mân­tul general obligatoriu şi să aibă cunoştințe de bază în tehnologia informației.

Ce­rerile se vor depune, în­cepând din 22 septembrie până în 20 octombrie 2016 la Biroul teritorial al Au­to­ri­tăţii Electorale Permanente, din incinta Prefecturii Ju­de­ţului Timiş.

”Termenul poate fi ori­când, cu atât mai mult pen­tru cei care nu au mai fost şi care vor înscrierea în corp pe bază de examen. Acolo este o procedură mai com­ple­xă, pentru că vor trebui e­valuaţi şi nu cred că la aceste alegeri mai au vreo şansă, dar important este să se înscrie. Noi putem să trans­mi­tem şi de-aici cere­ri­le, dar pe lângă ele trebuie şi copia actului de studiu şi cel al actului de identitate. Oa­menii trebuie să înţe­lea­gă că nu sunt cereri expres pen­tru aceste alegeri, ci pen­tru intrarea în corpul de ex­perţi. Gestionarea lor se face doar de către Au­to­ri­ta­tea Electorală Permanentă”, ne-a declarat Dorina Băr­bu­les­cu, şef Serviciu relaţii cu Consiliul Local, din cadrul Primăriei Lugoj.

Pentru alegerile din 11 de­cembrie, în Lugoj vor e­xis­ta 32 de secţii de votare, iar numărul persoanelor cu drept de vot cu domiciliul pe raza urbei se ridică la 40.332.

La nivelul judeţului Ti­miş sunt 620.573 ale­gă­tori înscriși în Registrul Elec­toral, inclusiv cetățenii ce vor împlini 18 ani până la data de 11 decembrie 2016.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404