APIA verifică prin satelit fermierii din zona Lugoj – Făget

apia-fermieri-timisSpecialiştii APIA Timiş sunt în plină “campanie “ de verificare a suprafeţelor de te­ren agricol declarate de fer­mierii din zona Lugoj – Fă­get. Din cele peste 500.000 de hectare în­re­gis­tra­te la plată în judeţul Ti­miş, circa 180.000 de hec­ta­re vor fi supuse procedurii de control.

“Angajaţii APIA contro­lea­ză la faţa locului sau prin teledetecţie fermele selec­ta­te şi întocmesc ra­poar­te de control care vor fi in­troduse în baza de date I.A.C.S. Es­te important ca fermierii con­trolaţi pe teren să nu re­fuze accesul în fer­mă al inspectorului A.P.I.A. care efectuează verificările  pe te­ren pentru că vor fi ex­cluşi de la plată. În acelaşi timp este necesar  să răs­pun­dă solicitărilor de clari­fi­care trimise de A.P.I.A. şi să prezinte documente do­ve­di­toare în vederea clari­fi­că­rii în cazul suprade­cla­ră­rii blocului fizic ”, a de­cla­rat Florin Faur, directorul APIA Timiş.

Totodată, fer­mierii care au bifat schema de sprijin cuplat la A.P.I.A trebuie să prezinte, până cel târziu la 1 octombrie, do­cu­mente justi­fi­ca­tive pentru u­ne­le cul­turi, în completarea ce­rerii unice deja depuse pentru plă­ţile aferente a­nu­lui în curs.

Pentru cireşele şi vi­şi­nele destinate in­dus­tria­li­ză­rii, sprijinul cuplat afe­rent a­cestui an se va obţine doar de către cultivatorii care fac, până în 1 oc­tom­brie, do­vada comercializării u­nei producţii minime de 4,4 tone la hectar, pe bază de contract cu o unitate pro­ce­satoare.

Acest act trebuie pre­zentat la APIA până în 1 oc­tombrie inclusiv, îm­preu­nă cu documentul fiscal afe­rent, fie factură, fie fila din carnetul de comercializare. Pentru cartofii timpurii, semi­timpurii şi de vară, do­cumentele pe care fermierii tre­buie să le depună la APIA până cel târziu în 1 oc­tombrie sunt: dovada co­mercializării unei producţii mi­nime de 12,5 tone pe hec­tar, pe bază de contract cu o unitate de procesare în­registrată pentru siguranţa a­li­mentelor, precum şi fac­turile fiscale, iar  în cazul per­soanelor fizice, a filelor din carnetul de comer­cia­li­za­re, data limită fiind 30 oc­tombrie.

Fermierii care cul­ti­vă sfeclă de zahăr şi au so­licitat ajutorul naţional tran­zi­toriu trebuie să prezinte contractul cu o fabrică de za­hăr, înregistrat la Direcția Agricolă Județeană şi vizat de reprezentantul desemnat acestei instituţii, pe baza ve­rificărilor privind res­pec­ta­rea suprafaţei cultivate şi a densităţii culturii.

Data li­mi­tă  în acest caz este  3 oc­tom­brie inclusiv fă­ră pena­li­tăţi, dar docu­men­­tele pot fi depuse până cel târziu pe 28 octombrie, însă pentru fie­care zi de în­târ­ziere se vor calcula p­e­na­lităţi de un pro­cent din sub­ven­ţia cu­ve­ni­tă.

sursa: redesteptarea.ro

Bookmark and Share

Comments are closed.

404